FORHANDLINGER

& prosedyre

Vi bistår våre klienter gjennom prosedyre, forhandlinger og tvisteløsning på alle våre fagfelt. Firmaet har lang og omfattende erfaring, og fra voldgiftssaker, utenrettslig mekling og sakførsel for de ordinære domstoler.

 

Vi har kommersiell forståelse, samt at vi i tillegg har den faglige tyngden som kreves for at vi på best mulig måte kan ivareta klientens interesser.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Telefon: +47  9050 8380

E-post: phg@advokatgjerstad.no

 

 

Sak i Borgarting lagannsrett

Saksnr: 13-051199ASD-BORG/03

Advokat Gjerstad bisto arbeidstaker i sak som gjaldt avslutning av en tidsbestemt arbeidsavtale for ekstravakter i tvist med Oslo kommune. Det sentrale spørsmål i saken var om arbeidstaker hadde krav på fast ansettelse og erstatning for urettmessig avskjed eller oppsigelse når arbeidsforholdet ble avsluttet midt i avtaleperioden i et brev som ikke fylte formkravene i arbeidsmiljøloven.  Les mer om dommen her

 

Sak i Øst-Finnmark tingrett

Sak nr 13-118835TVI-OSFI

Advokat Gjerstad førte en sak for en bedrift i Finnmark vedrørende krav om innløsning av aksjer, bonus og krav om oppreisning hvor en mindretallsaksjonær hadde gått til sak mot bedriften. Bedriften ble frifunnet.  Les mer om dommen her

 

Sak i Sør-Trøndelag tingrett

Sak nr 13-085006TVI-STRO

Advokat Gjerstad representerte arbeidstaker og fikk medhold i at det ikke forelå egenoppsigelse når det vart påstand mot påstand om arbeidstaker selv sa opp eller hadde blitt muntlig sagt opp av arbeidsgiver. Arbeidstaker tilkjent erstatning og lønn.  Les mer om dommen her

 

Sak i Borgarting lagmannsrett

Sak nr 13-015393SKJ-BORG/01

Overskjønn. Stripeekspropriasjon. Advokat Gjerstad representerte grunneier som fikk erstatning tilkjent på kr 100.000,- fra Statens Vegvesen for avståelse av grunn til utvidelse av vei/fortau.  Les mer om dommen her

 

Sak i EU-domstolen

Den 10.september 2015 avsa EU-domstolen en prinsipielt viktig avgjørelse om arbeidstid formobilt ansatte uten fast oppmøtested. Dommen er konkret begrunnet, men vil kunne ha overføringsverdi på tilsvarende arbeidsforhold. Retten fastslo at det avgjørende vil være når den ansatte står til disposisjon for arbeidsgiver. Bedriften regnet arbeidstid fra ankomst hos første kunde, til avslutning av arbeid hos siste kunde. De ansatte hadde firmabil og reiste til første kunde hjemmefra, mot tidligere hvor de hadde fast oppmøtested hos bedriften og hentet ut firmabil der slik at arbeidstiden tidligere hadde blitt regnet fra oppmøte i bedriften. Retten la til grunn at de ansatte sto fullt til arbeidsgivers disposisjon fra bopel når de startet turen til første kunde, og kom da etter en konkret vurdering til at reisetiden fra bopel til kunde i dette tilfelle måtte regnes som arbeidstid i arbeidstidsdirektivets forstand. Her kan du lese hele (Tyco) dommen fra EU-domstolen

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Telefon: +47  9050 8380

E-post: phg@advokat-gjerstad.no

Våre advokater har lang erfaring med håndtering av kompliserte sivile tvister for ordinære domstoler og voldgiftsretter.